Regulamin Siłowni

REGULAMIN SIŁOWNI
& 1
 1. Siłownia zlokalizowana jest w budynku Strońskiego Parku Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. przy ul. Kościuszki 20a w Stroniu Śląskim.
 2. Siłownia jest czynna zgodnie z harmonogramem dostępnym w siedzibie SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"
 3. Opłaty za korzystanie z siłowni zgodnie z cennikiem siłowni SPA "Jaskinia Niedźwiedzia".
 4. Użytkownikiem siłowni mogą być:
 • klienci indywidualni - osoby pełnoletnie,
 • młodzież do 18 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej i posiadająca pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
& 2
Korzystający z siłowni zobowiązani są:
 1. Zachować czystość w pomieszczeniach siłowni oraz szatni.
 2. Posiadać odpowiedni strój oraz obuwie.
 3. Zachowywać się odpowiedzialnie i kulturalnie, dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.
 4. Wypełnić oświadczenie w recepcji, iż stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach na siłowni. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Przystępować do ćwiczeń właściwych dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej rozgrzewki przygotowującej organizm do większego wysiłku.
 6. Każdy klient siłowni zobowiązany jest każdorazowo okazywać ważny karnet lub bilet do siłowni.
& 3
Ćwiczący, korzystający z urządzeń i sprzętu zgromadzonego w siłowni zobowiązany jest:
 1. Używać sprzętu i urządzeń treningowych zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Ćwiczenia trudne technicznie lub z dużym obciążeniem wykonywać z asekuracją pracownika SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" lub współćwiczącego.
 3. Po zakończeniu ćwiczeń usunąć ze sztangi lub innego urządzenia obciążniki i złożyć we właściwym miejscu z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa.
 4. Po zakończeniu ćwiczenia należy dokładnie wytrzeć sprzęt z potu.
& 4
Zabrania się:
 1. Korzystania z urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych technicznie.
 2. Rzucać hantle, talerze lub inny sprzęt na podłogę.
 3. Przeszkadzać innym podczas wykonywania ćwiczeń.
 4. Używać do ćwiczeń sprzętu treningowego niezgodnie z przeznaczeniem.
 5. Odstępować osobom trzecim wykupionego karnetu.
& 5
Postanowienia końcowe:
 1. Wszystkie zauważone uszkodzenia sprzętu lub urządzeń zgłaszać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 2. Należy stosować się do wszystkich poleceń instruktora.
 3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Niedostosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu grozi utratą prawa do korzystania z siłowni.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych ? SPA ?Jaskinia Niedźwiedzia? nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 05 marca 2012 r.