Regulamin pobytu na pływalni grup zorganizowanych

REGULAMIN POBYTU NA PŁYWALNI SPA "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA"
GRUP ZORGANIZOWANYCH

 1. Z pływalni mogą korzystać grupowo osoby pod opieką prowadzącego zajęcia.
 2. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 3. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych. 
 4. Na Krytej Pływalni jednocześnie może przebywać 40 osób przy założeniu, że na 1 torze nie może przebywać jednocześnie więcej niż 7 osób.
 5. W czasie pobytu na terenie pływalni opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 6. Opiekunowie grup wchodzą na halę basenową bezpłatnie.
 7. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w szatni w strój kąpielowy lub sportowy.
 8. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
 9. Do obowiązków opiekunów grup należy:
  - przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
  - załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami,
  - pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
  - wprowadzenie grupy z szatni i do pomieszczeń z natryskami,
  - przypomnienie o możliwości i konieczności korzystania z sanitariatów i toalet,
  - dopilnowanie starannego umycia całego ciała przy użyciu środków myjących,
  - wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu,
  - zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
  - kontrolowanie zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
  - podzielenie grupy na zespoły ćwiczebne,
  - utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń pływalni oraz zgłaszanie zauważonych uszkodzeń,
  - po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia w basenie zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami i sanitariatami,
  - sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
  - wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego i ratowniczego,
  - dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i wysuszenia włosów,
  - dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  - zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków do szafek odzieżowych rozliczenie się z nich w kasie pływalni (za paski i klucze odpowiada opiekun grupy),
  - wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.
 10. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
 11. Wszyscy opiekunowie mogą korzystać z basenu tylko w strojach kąpielowych.
 12. Posiadanie czepków jest obowiązkowe.
 13. Grupy bez prowadzącego nie będą wpuszczane na pływalnię.
 14. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 15. Ratownicy oraz inni pracownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 16. Za bezpieczeństwo osób w szatniach odpowiedzialni są opiekunowie grup.
 17. Oprócz powyższego Regulaminu Wewnętrznego grupy zorganizowane zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ogólnego krytej pływalni.