Regulamin Kryta Pływalnia

 1. Pływalnia kryta jest obiektem SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim.
 2. Pływalnia kryta jest otwarta zgodnie z aktualizowaną tablicą informacyjną dotyczącą godzin pracy basenu.
 3. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualnie posiadające bilet lub  abonament oraz grupy zorganizowane.
 4. Dzieci do 12 lat mogą przebywać na basenie i kąpać się wyłącznie pod nadzorem opiekuna!
 5. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe lub przebywającą rekreacyjnie pod nadzorem, kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela  lub innej  osoby uprawnionej.
 6. Odpowiedzialność za  bezpieczeństwo na pływalni  ponosi prowadzący zajęcia i ratownik, a w pomieszczeniach basenowych za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Za bezpieczeństwo osób indywidualnych odpowiedzialny jest ratownik.
 7. Na pływalnię uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy przed i po zajęciach.
 8. Jednorazowo w wodzie może przebywać  do 40 osób,  grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego prowadzącego.
 9. Zabrania się wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz obuwie zmienne antypoślizgowe. Przed wejściem do wody obowiązkowo  należy umyć się pod natryskiem i zdezynfekować stopy. W tym celu należy przynieść ze sobą mydło i ręcznik.
 11. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 12. Czas pobytu na pływalni liczony jest od momentu przejścia przez bramkę stanowiska kasowego do momentu rozliczenia się przy kasie.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i podporządkowanie się nakazom ratownika i prowadzącego.
 14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować akcji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  -    wchodzić do wody bez zezwolenia,
  -    biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu,
  -    palić papierosy i pić napoje alkoholowe,
  -    jeść na terenie otaczającym nieckę basenu,
  -    hałasować,
  -    wprowadzać psów i innych zwierząt,
  -    skakać do wody bez wiedzy i nadzoru ratownika,
  -    załatwiać potrzeb fizjologicznych w basenie.
 15. Za uszkodzenie sprzętu , urządzeń itp. ponosi odpowiedzialność osoba niszcząca sprzęt, w   przypadku zajęć grupowych prowadzący zajęcia.
 16. W szatni pływalni należy przechowywać przedmioty małowartościowe. Przedmioty      wartościowe pozostawiać w szafkach depozytowych (informacja w kasie basenowej). Za zaginione rzeczy kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu kosztów zakupu biletu.
 18. Za zgubienie kluczyka od szafki ubraniowej  lub paska  z biletem osoba płaci karę w   wysokości 20 zł.
 19. Ratownicy pełniący dyżur sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego   regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są         podporządkować się  im nakazom.
 20. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni . Skargi i wnioski bezpośrednio można  także zgłaszać  Prezesowi.

Prezes Zarządu
SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady ministrów  z dnia 6 maja 1997 r. (Dz.U. nr 57 poz. 358 z dnia 7 czerwca1997 r.)