Regulamin Hali Sportowej

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z HALI SPORTOWEJ

STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" SP. Z O. O.

 1. Hala sportowa czynna jest codziennie w godzinach 7:00 -22:00

 2. Celem działalności hali sportowej jest przeprowadzanie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno - kulturalnych.

 3. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia odbywają się według wcześniej przygotowywanego harmonogramu. Terminarz wykorzystania hali ustala pracownik Strońskiego Parku Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o., odpowiedzialny za obsługę hali w oparciu o zamówienia klientów SPA "Jaskinia Niedźwiedzia".

 4. Korzystanie z hali sportowej odbywa się wyłącznie za zgodą pracownika SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" odpowiedzialnego za jej obsługę, za okazaniem dowodu opłaty za nią lub w oparciu o umowę zawartą między SPA "Jaskinia Niedźwiedzia", a jego klientem.

 5. Hala udostępniana jest na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół, osobom fizycznym, klubom i grupom zorganizowanym pod nadzorem instruktora, trenera lub opiekuna.

 6. Opłaty za korzystanie z hali sportowej pobierane są przez portiera SPA "Jaskinia Niedźwiedzia". Wysokość opłat ustalona jest w cenniku wywieszonym w holu głównym oraz hali sportowej

 7. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, podporządkowania się poleceniom pracownika SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" odpowiedzialnego za obsługę hali, stosowania się do innych obowiązujących regulaminów (m. in. regulamin ścianki wspinaczkowej), instrukcji BHP oraz  ppoż.

 8. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na halę sportową:
  - wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
  - środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  - puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  - napojów alkoholowych.

  Ponadto zakazuje się:
  - wstępu osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  - wprowadzania na teren hali zwierząt,
  - pożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 10. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą odbywać zajęcia indywidualne wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, która bierze na siebie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. W przypadku braku takiej osoby obowiązki powyższe przejąć może pracownik SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" odpowiedzialny za halę sportową. Kluby sportowe i grupy zorganizowane mogą odbywać zajęcia wyłącznie pod nadzorem trenera lub osoby odpowiedzialnej za grupę.

 11. Treningi klubów oraz zajęcia grup zorganizowanych odbywają się przy drzwiach zamkniętych lub w obecności osób towarzyszących/ kibiców wyłącznie za obopólną zgodą opiekuna grupy oraz pracownika SPA "Jaskinia Niedźwiedzia".

 12. Za zniszczenia sprzętu sportowego spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem, celowe zaśmiecanie hali lub dewastację mienia SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, trener lub osoba korzystająca z hali indywidualnie. W takim przypadku pracownik SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" odpowiedzialny za obsługę hali sportowej sporządza protokół zniszczeń określając rodzaj powstałych szkód. Protokół podpisują obie strony.

 13. Skargi i wnioski przyjmuje Prezes SPA "Jaskinia Niedźwiedzia".